Analitik spam ugrukdyryş traffigini nädip pozmaly - Semalt hünärmeni tarapyndan düşündirilýär

Her sanly marketolog, ugrukdyryjy spamy aýyrjak bolanda kynçylyk çekýärdi. Iberilen spam, Google Analytics maglumatlaryňyza päsgel bermekden gelip çykýar. Nädogry ýa-da maglumat akymynda yzygiderliligi bolmadyk web sahypasynyň ölçegleri bilen gutarsyňyz. Her webmaster, web sahypasyndaky traffikde käbir ygtybarly maglumatlary almak üçin ugrukdyryjy spamy pozmalydyr. Mysal üçin, Darodar umumy ugrukdyryjy ulag çeşmesidir. Google Analytics maglumatlaryňyzdan ugrukdyryjy spamy pozup bilersiňiz. Gözleg motory optimizasiýa tagallalarynyň köpüsi, nyşana alynmazlygy we organiki botlardan gelýän traffik sebäpli şowsuz. Bu domenlerden we torlardan ugrukdyryjy spamy aýryp bilersiňiz. Şeýle hem, web sahypaňyzdaky gözlegleriňizi hasam kämilleşdirmek zerurlygy bar.

Semaltyň ýokary hünärmeni Artem Abgarian tarapyndan berlen bu SEO makalasy, sahypaňyzy ugrukdyryjy spamdan daşlaşdyryp biler.

Ralollama spamdan dynmak

Web ussatlary web sahypasyndaky traffikden ugrukdyryjy spamy aýryp bilerler. “Google Analytics” -iň dolandyryş panelinden ugrukdyryjy spamy aýyrmaga kömek edýän domeni bar. Elektron söwda web sahypasyny işleýän her bir adamyň bu maksat bilen Google Analytics hasaby bolmaly. Admin goýmasynda, adatça käbir domenlerden gelýän traffigi blokirlemegiň usuly bar. Bu menýuda botlardan we gözlegçilerden gelýän ähli traffigi aýyryp bilersiňiz. Käbir ýagdaýlarda, kompaniýanyň internet ulgamyndan gelýän galp traffik elýeterli bolup biler. Bu adamlary nyşana alyp bilýän şeýle IP adresleri aýyryp bilersiňiz.

Bu menýudaky käbir IPA traffik serwerlerinden gaça durup bilersiňiz. Bu çeşmelerden gelýän spam traffigi, tutuş maşklary gözegçilikde saklamagy kynlaşdyryp biljek käbir zyýanly programma üpjünçiligini öz içine alyp biler. Islenilmeýän traffigi getirip biljek host atlarynyň sanawy hem bolup biler. Bu at atlaryny pozmak, ähli tejribäni ýalňyşlyga sebäp edip biler. Google Analytics-de spamy öz içine alýan atlardan salgylanma spamyny aýyrmak mümkinçiligi bar.

Webiň barlygyny artdyrmak

Gözleg motory optimizasiýasynda, web ussatlarynyň köpüsiniň ýerine ýetirmäge synanyşýan domen ygtyýarlygy möhüm aýratynlykdyr. Domeniňiziň maksatly ýerinde ygtyýary bolmaly. Şeýle hem adamlar öz domenini güýçlendirmek üçin ulanýan başga-da köp usullar bar. Käbir web ussatlary gözleg motory optimizasiýasy (SEO) ýaly usullary ýerine ýetirip bilerler. Daşarky myhman ýazgylaryňyz, käbir beýleki web sahypalarynda spam ýaly bolup biler. Bu meselede web sahypaňyzyň barlygyny artdyrmak möhümdir. Şeýle hem bu adamlara göz aýlamak tejribesini öndürijilikli edip bilersiňiz. Ygtybarly web sahypasy, gözleg motorlarynyň basgançagyna çykmak aňsat.

Netije

Sanly marketologlaryň köpüsinde Google Analytics ölçeglerinden ugrukdyryjy traffigi ýok etmek meselesi bar. Bular Darodar ýaly domenlerden gelip çykýan ýaly ýasama web sahypalary. Bu traffigi dolandyrmagyň birnäçe usulyny öwrenip, ugrukdyryjy spamy pozup bilersiňiz. Bu SEO görkezmesi, şunuň ýaly traffikden azat bolan üstünlikli elektron söwda web sahypasyny döretmäge kömek edip biler. Web ussatlary, web sahypalarynyň gözleg motory SERP-lerine ýakyn durmagyny üpjün etmek üçin ýakyn web barlygyny ulanýarlar. SEO prosesi wagtynda web sahypasyndaky maglumatlardan ugrukdyryjy spamy aýyrmak üçin gaty zerur zat bar.