Semalt Google analitikasynda spama garşy çäreler barada gürleýär

“Google Analytics” bilen iş salyşanyňyzda, hakykatdanam etmek isleýän bir zadyňyz, maglumatlaryňyzy doly jemlemekdir. Gynansagam, spam habarlary bilen hemişe bizar ediji we geň galdyryjy duşuşyk bolýar. Google Analytics-de spam hakykatdanam jedelli meselä öwrüldi, şonuň üçin bu makala şol bir manyda düşündirilýär.

“Google Trends” soňky 2 ýylda “Google Analytics Spam” -da gözlegleriň sanyny we ony nädip ýeňip boljakdygyny görkezýär. Spam, esasan, Google Analytics-iň maglumat hasabatlaryna göz aýlaýan, örümçiler we botlar tarapyndan döredilen galp ugrukdyryş traffigini aňladýar. Şeýlelik bilen, Semalt hünärmeni Artem Abgarian bu ugrukdyryjy spamy nädip ýok etmelidigi barada möhüm maglumatlary berýär.

Ilki bilen, esasy we alternatiw web sahypaňyzdan girilýän Google Analytics yzarlaýyş kodunyň ähli çeşmelerini kesgitlemeli. Adatça, domenleri “Regular Expressions” ulanyp kesgitleýäris, olary ulanmak üçin tehniki nerw bolmaly däl. Diňe her bir domeni turba (|) bilen bölýän wagtyňyz doly durmazdan ozal her domeni arka ýazgy (\) bilen ýazmagy öz içine alýar. Mundan başga-da, domenleriň arasynda ýa-da arasynda aralyk ýokdugyna göz ýetiriň. Domeniňize traffigiň çeşmesini kesgitläniňizden soň, galp web sahypalaryndan çykýan ähli maglumatlary arassalamak üçin süzgüç ulanyp bilersiňiz. Süzgüç sazlamasy 'Admin' -e geçip, 'Süzgüçler' düwmesine basyň, soňra 'Süzgüç goşuň' düwmesine basyp, süzgüç görnüşini 'omörite' hökmünde saýlaň we 'Goşmak' opsiýasyndaky hereketi tassyklaň. Netijede, 'Saklamak' düwmesine basyň. üýtgeşmeleriňiziň ulanylmagyny we saklanmagyny üpjün etmek üçin düwme.

Käbir spam maglumatlary görkezilen ýa-da kesgitlenen domen atlarynyň içinde gözlegçileriň kömegi bilen süzgüçleriňizden geçip biler. Bu ýagdaýda spam maglumatlarynyň ähli belli çeşmelerini aýyrmak üçin ýörite süzgüçlerden peýdalanyň. Has işjeň, ähli maglumat çeşmelerini açýan Alma hasabatlaryny ulanyp, maglumatlaryňyzy skanirläp we baha berip bilersiňiz. Bu çemeleşme diňe bir hasabatlaryňyzy arassalamaga mümkinçilik bermän, habarlaşyp, hasabatlara düşünmäge mümkinçilik berýär. Bu ädim, "Alma" -yň aşagyna basyp we "Çeşme / Orta" hasabatyna geçmek arkaly işjeňleşdirilýär. Datahli maglumat çeşmelerini gözden geçirip, spam tapanyňyzdan soň, ozal aýdylyşy ýaly spam çeşmelerini maglumatlaryňyzdan çykarmak buýruklary bilen ýörite süzgüçleri döretmäge dowam ediň. Şeýle hem, her bir süzgüç üçin yzygiderli aňlatmanyň iň köp 255 simwoldan geçmeli däldigini ýatdan çykarmaň, bu birnäçe spam çeşmesini çäklendirmek üçin birnäçe süzgüç talap eder.

Üçünjiden, hasabatlaryňyzda galp kodlanan dilleri otlamak üçin seresap boluň. Adatça kodlanan dilde 5 simwol bar. Galp kodlanan dilde doly duralgalar ýaly nyşanlar bar. Bu ýagdaýda. {13,} | \ ýaly yzygiderli aňlatmalar. doly duralgalary goşmak bilen 13 ýa-da has köp simli kodlanan dili hasaba almaýan ýörite süzgüçler döretmek üçin ulanylýar.

Iň soňkusy, belli bot ýa-da möý traffigi baradaky habarlary çäklendirýän BOT süzgüçini açyp, Google Analytics spamyny aýyrmaly. Muny 'Admin', 'Sazlamalary görmek' saýlap, 'Bot Filtrlemek' opsiýasyny barlamak üçin basyň. Google hemişelik çözgüt hödürlemezden ozal bu çäreler sizi lapykeçlikden halas eder.

send email